V znaleckom odbore Stavebníctvo poskytujeme služby pri riešení odhadu hodnoty stavebných objektov podľa jednotlivých odvetví resp. druhov.

 

Odbor zahŕňa hlavne posudzovanie stavebných objektov podľa jednotlivých odvetví, resp. druhov:

Pozemné stavby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie pozemných stavieb, najmä budov, bytov, priemyselných stavieb, športovísk a pod.: posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, porúch stavieb, kvality vykonaných stavebných prác, technickej deliteľnosti stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod. Pokiaľ bude predmetom samostatné posúdenie statiky, stavebnej fyziky alebo stavebného materiálu v pozemných stavbách alebo projektovej dokumentácie, vykoná posúdenie znalec príslušného odvetvia.

Odhad hodnoty nehnuteľností

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody.