V znaleckom odbore Doprava cestná poskytujeme služby pri riešení technických stavov cestných vozidiel, nehôd v cestnej doprave a odhadu hodnoty cestných vozidiel:

 

technický stav cestných vozidiel

  • stanovujeme skutočný technický a morálny stav
  • stanovujeme príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia, resp. poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby

nehody v cestnej doprave

  • vykonávame technickú analýzu nehodového deja
  • určujeme príčinu nehody z technického hľadiska
  • zaoberáme sa možnosťami odvrátenia nehody, a to s využitím najnovších poznatkov vedy a techniky
  • posudzujeme vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií

odhad hodnoty cestných vozidiel

  • stanovujeme všeobecnú hodnotu cestných vozidiel pre rôzne právne úkony
  • stanovujeme výšku škody pri poistných udalostiach na cestných vozidlách a ich dielcoch a skupin