Znalecká organizácia v odbore: Ekonomika a riadenie podnikov, Doprava cestná, Strojárstvo a stavebníctvo
Odvetvie: Oceňovanie a hodnotenie podnikov, Technický stav cestných vozidiel, Nehody v cestnej doprave, Odhad hodnoty cestných vozidiel, Odhad hodnoty strojových zariadení

 

Znalecká organizácia ZNALEX, spol. s r.o. je zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky od roku 2001 a vykonáva znaleckú činnosť , t.j. znalecké posudky, odborné stanoviská, odborné vyjadrenia a iné úkony, a to v nasledovných znaleckých odboroch:

 • Ekonomika a riadenie podnikov
 • Doprava cestná
 • Strojárstvo
 • Stavebníctvo

Znalecká organizácia je oprávnená vykonávať znaleckú činnosť

 pre každého zadávateľa (napr. fyzické osoby, právnické osoby orgány verejnej moci),
 pre všetky právne úkony a účely - napríklad:
 • predaj podniku
 • ohodnotenie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti
 • stanovenie hodnoty akcií, stanovenie hodnoty obchodného podielu a vyrovnacieho podielu
 • ohodnotenie pre účely záložného práva
 • exekučné konanie, konkurzné konanie, likvidácia, dražby majetku
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • dedičské konanie
 • súdne spory
 • trestné stíhanie
 • poistné udalosti
 • a ďalšie úkony a účely