V znaleckom odbore  Ekonomika a riadenie podnikov  stanovujeme hodnotu podnikov a poskytujeme ďalšie služby súvisiace s ekonomikou podnikov:

 

oceňovanie a hodnotenie podnikov

  • ohodnocujeme podnik ako celok
  • ohodnocujeme časti podniku
  • ohodnocujeme zložky majetku podniku (napr. nehnuteľnosti, stroje a technologické zariadenia, cestné vozidlá, zásoby, pohľadávky a pod.)
  • ďalšie služby

stanovujeme výšku ušlého zisku

  • vykonávame ekonomicko – finančné analýzy podnikov
  • vypracujeme  a posudzujeme podnikateľské zámery